Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rodi Media Midden Nederland BV

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen een vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Rodi Media Midden Nederland b.v..

Disclaimer
Door het gebruik van deze site, te weten www.vacaturesdezeweek.nl, gaat u akkoord met de volgende disclaimer: Rodi Media Midden Nederland b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan als gevolg van de inhoud van al dan niet door derden aangeboden informatie op de website van vacaturesdezeweek.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werk(en) of het anderzins in strijd handelen met rechten van derden. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Rodi Media Midden Nederland b.v. behoudt zich het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie naar haar redelijk oordeel in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de algemene voorwaarden van Rodi Media Midden Nederland b.v..

Algemene voorwaarden
Van de bepalingen in deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken met voorafgaande schriftelijk toestemming van Rodi Media Midden Nederland b.v.. Andere voorwaarden kunnen slechts van toepassing zijn indien Rodi Media Midden Nederland b.v. met het gebruik hiervan voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd. Rodi Media Midden Nederland b.v. heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking dertig dagen na deze bekendmaking of op een later aangegeven datum.

Artikel 1: Dienstverlening
Rodi Media Midden Nederland b.v. biedt de gebruiker de mogelijkheid informatie elektronisch te raadplegen en gebruik te maken van de zoek-functionaliteit. De gebruiker van www.vacaturesdezeweek.nl dient zelf te zorgen voor alle hard- en software, randapparatuur en verbindingen nodig voor de toegang tot het internet. Ook de kosten voor de benodigde telefoonaansluiting en de gesprekskosten zijn voor rekening van de gebruiker.

Artikel 2: Levering
a.
Rodi Media Midden Nederland b.v. zorgt voor de beschikbaarheid van haar diensten als genoemd onder artikel 1, waarbij Rodi Media Midden Nederland b.v. zich zal inspannen om optimale beschikbaarheid te bieden en de toegang te beveiligen tot informatie van de gebruiker of voor de gebruiker bestemd.
b.
Rodi Media Midden Nederland b.v. is gerechtigd haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud en herstel van die systemen.
c.
Rodi Media Midden Nederland b.v. is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker lijdt door tekortkomingen van Rodi Media Midden Nederland b.v. bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2.1. Betaling
Klant betaalt voor het plaatsen van vacature(s) via Ideal tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Rodi Media Midden Nederland b.v..

Artikel 3. Advertenties
Rodi Media Midden Nederland b.v. is op ieder moment gerechtigd om naar eigen inzicht advertenties niet te plaatsen, aan te passen of later te plaatsen zonder dat dit op enigerlei wijze tot schadeverplichtingen leidt. Reclame-uitingen dienen te voldoen aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code.

Artikel 4.Prijzen en tarieven
Rodi Media Midden Nederland b.v. is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Prijzen gelden onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten en vergissingen.

Artikel 5: Verplichtingen van de gebruiker
a.
De gebruiker zal zich als een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker opstellen en gedragen. Het is de gebruiker niet toegestaan de verbindingen en systemen van Rodi Media Midden Nederland b.v. te gebruiken voor handelingen en/of in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor communicatie over het internet als zodanig en deze Algemene Voorwaarden. Bij constatering zal, zonder bericht vooraf, onmiddellijke blokkering volgen.
b.
De vacturesdezeweek.nl-gebruiker verplicht zich om misbruik van vacturesdezeweek.nl, zoals ongewenste intimiteiten, racistische uitlatingen, bedreigingen en vermoedelijke oplichting die via vacaturesdezeweek.nl wordt ontvangen, onmiddelijk te melden via het contactformulier.
c.
Schade aan vacaturesdezeweek.nl of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met artikel 3a. kan op de desbetreffende gebruiker worden verhaald.

Artikel 6.Persoonsgegevens
De persoonsgegevens uit het CV worden in de database van de vacaturesdezeweek.nl opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om:
1. Werkgevers te laten zoeken naar de juiste kandidaten voor hun vacatures. Indien gewenst anoniem.
2. De juiste vacatures te selecteren passend bij de vraag van de kandidaat.

Na gebruik te hebben gemaakt van de vacaturebank worden gegevens weer verwijderd. Dit kan door de kandidaat zelf worden gedaan door de gegevens uit het CV te verwijderen en af te melden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt dan onder bovengenoemde punten aangegeven.

Artikel7: Aansprakelijkheid
a.
Rodi Media Midden Nederland b.v. aanvaardt geen enige aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van vacaturesdezeweek.nl.
b.
De vacaturesdezeweek.nl gebruiker vrijwaart Rodi Media Midden Nederland b.v. van eventuele schadeclaims van derden, voortvloeiende uit het gebruik van vacaturesdezeweek.nl.

Artikel 8: Beëindiging
Zowel de gebruiker als de beheerder van vacaturesdezeweek.nl kan het gebruik respectievelijk de dienstverlening met onmiddellijke ingang staken, zonder voorafgaande aankondiging dan wel opgaaf van reden.